Ogólne warunki gwarancji

§ 1

Wytwórnia „BŁYSKAWICA” Sp. J. z siedzibą w Ścinawie Polskiej 76; 55-200 Oława zwana dalej gwarantem, udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie produkowane przez siebie wyroby, zapewnia sprawne ich działanie pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.
1. Okres gwarancji na produkty oferowana przez Gwaranta liczony jest od daty sprzedaży i wynosi 24 miesiące.
2. Ujawnione w tym okresie ewentualne wady lub uszkodzenia objęte gwarancją powinny zostać niezwłocznie zgłoszone Gwarantowi.

§ 2

Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, natomiast gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:
- nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania
- nieprawidłowego doboru produktów do warunków istniejących w miejscu montażu
- nieprawidłowego montażu (np. stosowanie kluczy płaskich zamiast oczkowych czy nasadowych), konserwacji, magazynowania i transportu
- nieprawidłowego działania Nabywcy lub osób trzecich w skutek czego powstały wady mechaniczne , uszkodzenia warstwy powłoki antykorozyjnej
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołanie nim wady
- uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów
- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, powódź, itp.)

§ 3

Ponadto Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:
- modyfikacji produktu
- śladów ingerencji osób nieuprawnionych
- jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione (za osoby uprawnione uznaje się osoby reprezentujące firmę BŁYSKAWICA)

§ 4

1. Stwierdzenia przez Gwaranta zaistnienia przyczyny uszkodzenia określonych w § 2 lub nieuprawnionych modyfikacji, napraw i ingerencji zgodnie z § 3 jest podstawą do odrzucenia reklamacji Nabywcy.
2. W takim przypadku reklamowany towar może być zwrócony na koszt i żądanie reklamującego.

§ 5

Podstawą przyjęcia reklamacji jest:
1. pisemne zgłoszenie reklamacji przez Nabywcę zawierające: nazwę towaru, numer katalogowy, nr serii (jeśli występuje), szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu oraz zdjęcia wadliwego produktu.
2. Okazanie faktury zakupu reklamowanego produktu.
3. Dostarczenie osobiste lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) reklamowanych produktów do siedziby Gwaranta na koszt i ryzyko nabywcy.
4. Reklamowany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.

§ 6

1. Gwarancja ogranicza się jedynie do bezpłatnej naprawy produktu, wymiany na nowy bądź inny produkt o takich samych parametrach technicznych.
2. Gwarant decyduje o wadliwości produktu i wyborze sposobu rekompensaty.
3. Wymienione produkty przechodzą na własność Gwaranta.
4. W przypadku uznania reklamacji Gwarant zwróci reklamującemu koszty dostarczenia reklamowanych produktów na podstawie rekompensaty faktury przewoźnika (spedytora).
5. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem przeglądu i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony opłatą manipulacyjną.

§ 7

1. W przypadku przyjęcia reklamacji przed dokonaniem wymiany towaru, jego naprawy lub zwrotu kosztów Nabywca zobowiązany jest zwrócić reklamowany towar w stanie kompletnym.
2. W uzasadnionych przypadkach Gwarant zastrzega sobie prawo do niezrealizowania roszczeń gwarancyjnych Nabywcy w stosunku do niekompletnych wyrobów.

§ 8

1. Reklamowany produkt powinien mieć dokładny opis występujących w nim wad. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji spowodowane niepełnym lub wprowadzającym w błąd opisem usterki.
2. Przyjęcie produktu w celu rozpatrzenia reklamacji Gwarant potwierdza odpowiednio podpisanym i ostemplowanym pokwitowaniem. Przyjęcie to w żadnym razie nie oznacza uznania reklamacji za zasadną.
3. Gwarant zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanych produktów.

§ 9

1. Załatwienie reklamacji poprzez naprawę będzie następowało w terminie 30 dni od daty dostarczenia wadliwego towaru do siedziby Gwaranta.
2. Terminy określone powyżej nie mają zastosowania w przypadku stwierdzenia opóźnienia płatności przez Reklamującego powyżej 7 dni od upływu terminu. W powyższym przypadku, do dnia uregulowania przez Reklamującego długu w pełnej wysokości: bieg terminów do usunięcia wad i uszkodzeń towaru ulega zawieszeniu. Nabywca wyraża ze swej strony zgodę na zatrzymanie w depozycie przyjętego towaru przez Gwaranta.

§ 10

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w formie pisemnej innego terminu lub sposobu zaspokojenia roszczeń Nabywcy z tytułu gwarancji.

§ 11

Gwarancja na produkt ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy a biegnie od początku w stosunku do wymienionego produktu. W razie wymiany całego towaru na wolny od wad Nabywca otrzymuje pełną, nową gwarancję rozpoczynającą się w dniu wydania nowego produktu.

§ 12

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie naprawy gwarancyjnej jest dokument reklamacyjny wystawiany przez Gwaranta.
2. Podstawą do odebrania produktów po naprawie jest pokwitowanie jego przyjęcia wystawione przez Gwaranta odpowiednio podpisane i ostemplowane.
3. Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Gwaranta.

§ 13

1. Gwarant nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji.
2. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie straty i szkody, poniesione przez Nabywcę z powodu wady produktu, a w szczególności utraty lub uszkodzenia innego sprzętu.
3. Gwarant udziela gwarancji na powłokę antykorozyjną, lecz gwarancji podlegają jedynie elementy, w których powstała korozja czerwona. Korozja biała nie jest korozją w rozumieniu Gwaranta.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.